Hướng dẫn cấu hình modem DASAN

1. Hướng dẫn truy nhập vào thiết bị qua giao diện WEB UI

 

Bước 1: Kết nối tới thiết bị qua giao diện WiFi hoặc RJ45.

  • Wi-Fi SSID mặc định là: Trong đó, ABCDEF là 6 ký tự MAC cuối cùng của ONT.
  • Mật khẩu mặc định của WiFi là: 1234567890a

Bước 2: Truy nhập vào thiết bị qua địa chỉ web như sau: http://192.168.1.1

      Username: admin

      Password: Số GPON S/N

 

2. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ Internet PPPoE

Bước 1: Cấu hình account PPPoE cho dịch vụ internet HSI Từ màn hình Easy Page Setup:

 • WAN setting:
  1. Cấu hình username của account PPPoE khách hàng.
  2. Cấu hình Password của account PPPoE khách hàng.
  3. Vlan: Để mặc định là “11”.

Bước 2: Chọn mục Apply cấu hình.

Bước 3: Reboot thiết bị ONT.

3. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ MyTV

Bước 1: Từ trang web Easy page setup, chọn “Advance setup” để cấu hình thêm MyTV

 

Vào Advance Setup -> Chọn WAN Connection:

 • Từ WAN 1 Bridge --> Chọn Edit:

 • Từ màn hình của WAN1 
  1. Status: chọn Activated
  2. IP Version: Chọn IP4 
  3. 802.1p: Chọn “Tag”
  4. Vlan ID: Chọn 12.
  5. Các thông số còn lại để mặc định.

Chọn Apply để kích hoạt cấu hình.

 

Bước 2: Cấu hình mapping những cổng LAN nào kết nối tới STB để cung cấp dịch vụ MyTV.

 • Từ menu bên phía trái của trang web cấu hình, chọn “Firewall Setup” rồi  Chọn “Port mapping”:
 • Active: Chọn Activated
 • Group index: Chọn “0”
 • WANs: Chọn WAN ID vừa khởi tạo (Nếu khách hàng chỉ dùng 02 dịch vụ thì sẽ là WAN1)
 • Ethernet port: Chọn port LAN sẽ kết nối tới STB cho dịch vụ Next TV.

 • Thường khách hàng chỉ dùng 1 STB thì sẽ chỉ tích chọn LAN 4.
 • Chọn “APPLY” để áp dụng cấu hình cho ONT.

 

Chú ý: Khi xóa và cách tạo lại WAN Mode.

 • Từ WAN Mode:
 • Chọn Bridge Mode à
 • Chọn ADD

 

Sau khi khởi tạo thành công WAN Bridge mode, cấu hình Vlan và kích hoạt Bridge mode:

 • Từ WAN 1 Bridge
 • Chọn Edit

Chúc các bạn thành công.